Kilsyth winners of Championship

Kilsyth winners of Championship

Derek Young receiving the Championship Trophy