မဟာ ဓမ္မိကာ ရာမ ကျောင်းတိုက် ရှဖီးမြို့ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ

အသင်းသားများ စုဝေးရောက်ရှိကြစဥ် ၂၀၁၈ 

ထေရဝါရဗုဒ္ဓဘာသာအသင်းကြီးကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ 

၂၀၁၅ ခုနှစ် ဖေဖဝါရီလ ၂၃ ရက် တွင် မှတ်ပုံတင်ခဲ့သည်။

အသင်းမှတ်ပုံတင် နံပါတ်မှာ ၁၁၆၀၅၈၄ ဖြစ်ပါသည်။     

 

We are faith and religious organization called Theravada Buddhist Trust

that was entered on the Register of Charities on 23rd of February 2015

and the registered number is 1160584 .

ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား

What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail

Contact Information

dhammiakaramaviharaweb@gmail.com

07305405672

Dhammika Rama Vihara ,
59 Southey Green Road
Sheffield
South Yorkshire
S5 8GU